Sme najlepšou školou v kraji

Boli sme vyhlásení za najlepšiu strednú odbornú školu v Nitrianskom kraji podľa zamestnávateľov.

Prieskum medzi zamestnávateľmi uskutočnil Úrad vlády v rámci švajčiarsko-slovenského projektu „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“. V prieskume zamestnávatelia hodnotili celkovú pripravenosť absolventov pre prax, iniciatívnosť školy v hľadaní spolupráce s podnikmi, dĺžku odbornej praxe ako aj kvalitu praktickej prípravy študentov.

Teší nás, že naša SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Levice, ktorá vychováva odborníkov už takmer 70 rokov bola takto pozitívne ohodnotená zamestnávateľmi. Dokazuje to správnosť krokov našej školy, ktorá pre skvalitnenie prípravy žiakov otvorila nové študijné a učebné odbory a tiež zriadila Centrum odborného vzdelávania a prípravy. V rámci centra sme zrevitalizovali školský sad, zrekonštruovali odborné učebne a vybavili ich modernými vzdelávacími pomôckami.