Možnosti štúdia v roku 2017/2018

V školskom roku 2017/2018 SOŠ PaSV Levice otvára podľa plánu výkonov:

Študijné odbory:

  • 4210M04 agropodnikanie
  • 4553K podnikateľ pre rozvoj vidieka

Schválený počet tried: 2 (62 žiakov).
Uchádzači budú prijatí po vykonaní prijímacej skúšky z predmetov SJL a BIO.