Školský psychológ – voľné pracovné miesto

Ponúkame voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Školský psychológ

 Počet voľných pracovných miest: 1

sospasvlevice@gmail.com
tel.: +421366312463

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu: 1. 9. 2020

Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu,

Termín výberového konania:
24. 8. 2020, o 11:00 hod. (Žiadosti o pracovné miesto a motivačný list posielajte na hore uvedenú e-mailovú adresu. Uchádzačom, ktorí splnia požiadavky na zamestnanca, zašleme pozvánku na výberové konanie.)

 

Údaje o pracovnom mieste:

Pracovné miesto vhodné aj pre: absolventa

Náplň (druh) práce:

– Uskutočňuje diagnostiku, orientačnú diagnostiku,
– Vykonáva individuálne skupinové alebo hromadné poradenstvo,
– Vykonáva prevenciu a odborné intervencie so zameraním na žiakov s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania školskom zariadení,
– Poskytuje poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom,
– Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení,
– Zúčastňuje sa na príprave a realizácii programov pre žiakov, zameraných na rozvoj ich osobnosti, duševného zdravia, sociálnych zručností,
– Spolupracuje s vychovávateľmi pri zefektívnení výchovno-vzdelávacieho procesu,
– Poskytuje vychovávateľom služby v oblasti ich profesijného alebo osobnostného rozvoja,
– Pomáha pri riešení medziľudských vzťahov a pri optimalizácii sociálnej klímy v školskom internáte.

Pracovné podmienky:

Pracovný čas: od 7:30 do 15:30

Požiadavky na zamestnanca:

Úplné stredné odborné vzdelanie v skupine odborov Psychologické vedy
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore poradenská psychológia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia – školská a pracovná psychológia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia – sociálna a poradenská psychológia

 

Dĺžka praxe: bez požiadavky na odbornú prax

Osobnostné predpoklady: empatia, asertivita, komunikatívnosť, iniciatívnosť, ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), sebaistota, trpezlivosť