Usmernenie a organizácia vzdelávania žiakov počas prvého dňa školského vyučovania v školskom roku 2020/2021

V škole prebieha od 02.09.2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

V čase od 02.09. 2020 do 14.09.2020 je  v interiéri školy, resp. školského zariadenia používanie rúšok pre žiakov, rúšok/štítov pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov POVINNÉ.

Čo treba urobiť pred nástupom žiaka do školy:

Zákonný zástupca žiaka/plnoletý žiak vyplní nasledovné vyhlásenia:

  1. Zdravotný dotazník

 

 2.Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

 

Vyplnené tlačivá odovzdá žiak 2.9. 2020 pri nástupe do školy. 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca žiaka/plnoletý žiak po každom prerušení školskej dochádzky v trvaní viac ako 3 dni.

 Vstup do budovy školy je možný len hlavným vchodom.

Žiaci II. – IV.  ročníka sa po vstupe do budovy a odovzdaní tlačív premiestnia do svojich tried, kde ich triedny učiteľ oboznámi s organizáciou vyučovania v nasledujúcich dňoch.

Žiaci prvého ročníka sa po odovzdaní tlačív zhromaždia v jedálni školy.

Upozornenie:

  • Dôležité je dodržovať zásady R – O – R (ruky – odstup – rúško).
  • Zabezpečiť na každý deň dve rúška.
  • Žiadame Vás nezhromažďovať sa pred školou.
  • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20.09.2020 nevyužívajú.

Pre viac informácii: https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/