Usmernenie a organizácia vzdelávania žiakov počas prvého dňa školského vyučovania v školskom roku 2021/2022

V škole prebieha od 02.09.2021 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

Žiaci prvého ročníka sa o 8:00 zhromaždia v jedálni školy.

Žiaci II. – IV.  ročníka sa po vstupe do budovy premiestnia do svojich tried, kde ich triedny učiteľ oboznámi s organizáciou vyučovania v nasledujúcich dňoch. 

V interiéri školy, resp. školského zariadenia je používanie rúšok pre žiakov,  pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov POVINNÉ.

Čo treba urobiť pred nástupom žiaka do školy:

Zákonný zástupca žiaka/plnoletý žiak vyplní nasledovné vyhlásenie:

„Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa/žiaka „.

Vyplnené tlačivo odovzdá žiak 2.9. 2021 pri nástupe do školy (platí v prípade, ak ho neodovzdal zákonný zástupca elektronicky cez EDUPAGE).