Ľudia

Zamestnanci

Meno Pozícia
1. Ing. Lívia Marčeková riaditeľka
2. Ing. Michal Berkeš zástupca riaditeľky
3. Ing. Mária Briešková učiteľka
4. Mgr. Jaroslav Horňák učiteľ
5. Mgr. Nataliya Guseva učiteľka
6. Ing. Gabriela Kováčová učiteľka
7. Ing. Jozef Kopřiva učiteľ
8. Mgr. Jaroslava Lehotkaiová učiteľka
9. Mgr. Peter Nochta, PhD. učiteľ
10. Ing. Vendelín Senci učiteľ
11. Ing. Erika Šipőczová učiteľka
12. Bc. Štefan Špaňo učiteľ
13. Mgr. Soňa Tamaškovičová učiteľka
14. Erika Šebová hospodárka
15. Helena Zlatňanská účtovníčka
16. Ing. Martina Frtúsová personalistka
17. Mgr. Tímea Graňová vedúca vychovávateľka
18. Zuzana Brunclíková vychovávateľka
19. Beata Homolová vychovávateľka
20. Marta Sklenková vrátnička
21. Imrich Kotasz údržbár, kurič
22. Ružena Oravecová upratovačka
23. Eva Meszáročová upratovačka
24. Emília Mikušová upratovačka
25. Darina Pirošová vedúca školskej jedálne
26. Anna Slušná hlavná kuchárka
27. Jana Merovičová hlavná kuchárka
28. Zuzana Maruniaková pomocná sila v kuchyni
29. Marianna Titurusová pomocná sila v kuchyni

Rada školy

Bc. Štefan Špaňo – predseda
Mgr. Jaroslav Horňak – podpredseda
Darina Pirošová – zástupca nepedagog. zamestnancov
Eva Sádovská – zástupca rodičov
Štefan Petráš – zástupca rodičov
Daša Kubatková – zástupca žiakov
Ing. Radoslav Beluš – zástupca zriaďovateľa
Ing. Jaroslav Ivan – zástupca zriaďovateľa
Ing. Peter Burča – zástupca zriaďovateľa
Tibor Dávid – zástupca zriaďovateľa

Rada rodičov

Ing. Maroš Novák – I. A
Mgr. Andrea Benková – I. B
Katarína Urblíková – II. A
Katarína Hybská – III. A
Eva Sádovská – III. B
Ing. Ondrej Kazík – IV. A

Žiacka rada

Pracuje pod vedením Ing. Márie Brieškovej.

Meno Trieda
Simona Moravská I. A
Jaroslava Grausová I. B
Lívia Valenčaťová II. A
Barbora Tkácziková III. A
Dominik Sádovský III. B
Daša Kubatková IV. A

Výchovný poradca

Ing. Erika Šipőczová

Výchovné poradenstvo sa poskytuje každý utorok v čase od 8:55 – 9:40 h v kabinete ekonomiky na prvom poschodí.

Hlavné úlohy výchovného poradenstva sú zamerané na:

  • oblasť vzdelávania
  • oblasť výchovy
  • profesijnú orientáciu

Výchovný poradca vo svojej činnosti:

  • poskytuje individuálne konzultácie žiakom s problémami v osobnostnom vývine
  • pomáha riešiť problémy s učením
  • poskytuje informácie o možnostiach ďalšieho štúdia na vysokých školách
  • pre žiakov 3. ročníka poskytuje možnosť testov a psychologickej diagnostiky v oblasti profesionálnej orientácie
  • spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
  • pri sprostredkovaní informácii z trhu práce spolupracuje s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny
  • pravidelne aktualizuje informačný panel na nástenke školy, na ktorom sú informácie určené žiakom