Ľudia

Pedagogickí zamestnanci

 

Meno Pozícia
1 Ing. Lívia Marčeková riaditeľka
2 Ing. Michal Berkeš zástupca riaditeľky
3 Ing. Vendelín Senci učiteľ
4 Ing. Erika Šipőczová učiteľka
5 Mgr. Jaroslav Horňák učiteľ
6 Mgr. Soňa Tamaškovičová učiteľka
7 Mgr. Natália Guseva učiteľka
8 Ing. Marek Halbavý učiteľ
9 Mgr. Jaroslava Lehotkaiová učiteľka
10 Ing. Gabriela Kováčová učiteľka
11 Ing. Vladimír Daniel učiteľ
12 Ing. Emil Szekera učiteľ
13 Mgr. Ján Kristín učiteľ
14 PaedDr. Zlatica Cibulová učiteľka
15 Mgr. Darina Šimoneková učiteľka
16 Ing. Ján Prišták učiteľ
17 Mgr. Stanislav Považan učiteľ
18 Ing. Denisa Nitranová učiteľka

 

 

ZAMESTNANCI ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

Meno Pozícia
1 Mgr. Tímea Graňová vedúca vychovávateľka
2 Terézia Špaňová vychovávateľka
3 Beáta Homolová vychovávateľka

 

 

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Meno Pozícia
1 Erika Šebová hospodárka
2 Helena Zlatňanská účtovníčka
3 Ing. Martina Frtúsová personalistka
4 Imrich Kotasz údržbár, kurič
5 Veronika Breyerová upratovačka
6 Stanislava Áčová upratovačka
7 Alžbeta Hucmanová upratovačka
8 Terézia Vrecníková upratovačka
9 Marta Sklenková vrátnička

 

ZAMESTNANCI ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Meno Pozícia
1 Darina Pirošová vedúca školskej jedálne
2 Anna Slušná hlavná kuchárka
3 Jana Merovičová hlavná kuchárka
4 Zuzana Repková pomocná sila v kuchyni
5 Marianna Titurusová pomocná sila v kuchyni

 

 


ČLENOVIA RADY ŠKOLY

pri SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach

na obdobie rokov 2016-2020   ( 4 – ročné obdobie )

 

1.    Ing. Michal Berkeš             – predseda Rady školy
2.    Mgr. Jaroslav Horňák          – podpredseda RŠ
3.    Ing. Alexander Bačík          – delegovaný zástupca zriaďovateľa
4.    RNDr. Ján Krtík                 – delegovaný zástupca zriaďovateľa
5.    Ing.Jaroslav Beluš              – delegovaný zástupca zriaďovateľa
6.    Ing. Tibor Csenger              – delegovaný zástupca zriaďovateľa
7.    Jozef Palkovič                    – zvolený zástupca rodičov
8.    Ing. Dagmar Krammerová  – zvolený zástupca rodičov
9.    Ján Gubáni                         – zvolený zástupca rodičov
10.   Darina Pirošová               – zvolený zástupca nepedag.zamestnancov
11.   Bianca Havettová             – zvolený zástupca žiakov

 


Rada rodičov v šk. roku 2019/2020

Bernadeta Megyesová     – I. A
Timea Kissová                 – II. A
Ing. Iveta Havettová      – III. A
Ing. Maroš Novák          – IV. A
Mgr. Andrea Benková  – IV. B

 

 

Výkonný výbor Rady rodičov

RZ pri Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku,

Na lúkach 18,  934 03 Levice

Členovia VV:

Mgr. Andrea Benková  predseda – štatutárny zástupca

Ing. Iveta Havettová  – tajomníčka

Timea Kissová –  hospodár

Bernadeta Megyesová – členka

 

Revízna komisia:

Mgr. Andrea Benková – predseda

Timea Kissová –  členka

Bernadeta Megyesová – členka

 

 


Žiacka rada

Pracuje pod vedením Ing. Gabriely Kováčovej.

Meno Trieda
Sofia Bogdanová , Eva Roštášová I. A
Tibor Paleček, Martin Boócz II. A
Bianka Havettová III. A
Dominik Vážan IV. A
Ján Chrobák IV. B
 

Výchovný poradca

Ing. Erika Šipőczová

Výchovné poradenstvo sa poskytuje každý utorok v čase od 8:55 – 9:40 h v kabinete ekonomiky na prvom poschodí.

Hlavné úlohy výchovného poradenstva sú zamerané na:

  • oblasť vzdelávania
  • oblasť výchovy
  • profesijnú orientáciu

Výchovný poradca vo svojej činnosti:

  • poskytuje individuálne konzultácie žiakom s problémami v osobnostnom vývine
  • pomáha riešiť problémy s učením
  • poskytuje informácie o možnostiach ďalšieho štúdia na vysokých školách
  • pre žiakov 3. ročníka poskytuje možnosť testov a psychologickej diagnostiky v oblasti profesionálnej orientácie
  • spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
  • pri sprostredkovaní informácii z trhu práce spolupracuje s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny
  • pravidelne aktualizuje informačný panel na nástenke školy, na ktorom sú informácie určené žiakom