Ľudia

Pedagogickí zamestnanci

Meno Pozícia
1 Ing. Lívia Marčeková riaditeľka
2 Mgr. Jaroslava Lehotkaiová zástupkyňa riaditeľky
3 Ing. Vendelín Senci učiteľ
4 Ing. Erika Šipőczová učiteľka
5 Mgr. Jaroslav Horňák učiteľ
6 Mgr. Soňa Tamaškovičová učiteľka
7 Mgr. Natália Guseva učiteľka
8 Ing. Marek Halbavý učiteľ
9 Ing. Michal Berkeš učiteľ
10 Ing. Gabriela Kováčová učiteľka
11 Ing. Vladimír Daniel učiteľ
12 Ing. Emil Szekera učiteľ
13 Mgr. Ján Kristín učiteľ
14 Mgr. Darina Šimoneková učiteľka
15 Ing. Ján Prišták učiteľ
16 Ing. Denisa Nitranová učiteľka
Inkluzívny tím:
Mgr. Jaroslava Lehotkaiová Školský špeciálny pedagóg
Mgr. Michelle Ujvári Školský psychológ
Ing. Zuzana Mičová Pedagogický asistent

ZAMESTNANCI ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

Meno Pozícia
1 Mgr. Tímea Graňová vedúca vychovávateľka
2 Terézia Špaňová vychovávateľka
3 Beáta Homolová vychovávateľka

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Meno Pozícia
1 Erika Šebová hospodárka
2 Helena Zlatňanská účtovníčka
3 Ing. Martina Frtúsová personalistka
4 Imrich Kotasz údržbár, kurič
5 Veronika Breyerová upratovačka
6 Stanislava Áčová upratovačka
7 Alžbeta Hucmanová upratovačka
8 Terézia Vrecníková upratovačka
9 Marta Sklenková vrátnička

ZAMESTNANCI ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Meno Pozícia
1 Darina Pirošová vedúca školskej jedálne
2 Anna Slušná hlavná kuchárka
3 Jana Merovičová hlavná kuchárka
4 Zuzana Repková pomocná sila v kuchyni
5 Marianna Titurusová pomocná sila v kuchyni

ČLENOVIA RADY ŠKOLY

pri SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach

na obdobie rokov 2020-2024  ( 4 – ročné obdobie )

1.    Ing. Emil Szekera           – predseda Rady školy
2.    Mgr. Jaroslav Horňák          – podpredseda RŠ
3.    Ing. Alexander Bačík          – delegovaný zástupca zriaďovateľa
4.    RNDr. Ján Krtík                 – delegovaný zástupca zriaďovateľa
5.    Ing.Jaroslav Beluš              – delegovaný zástupca zriaďovateľa
6.    Ing. Tibor Csenger              – delegovaný zástupca zriaďovateľa
7.    Štefan Michlo                      – zvolený zástupca rodičov
8.    Klára Šípoš                         – zvolený zástupca rodičov
9.    Ján Gubáni                         – zvolený zástupca rodičov
10.   Darina Pirošová               – zvolený zástupca nepedag.zamestnancov
11.   Dávid Coreni                     – zvolený zástupca žiakov

Rada rodičov v šk. roku 2020/2021

Klára Šípoš                            – I. A
Monika Janúriková             – I. B
Bernadeta Megyesová        – II. A
Timea Kissová                      – III. A
Ing. Iveta Havettová            – IV. A

Výkonný výbor Rady rodičov

RZ pri Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku,

Na lúkach 18,  934 03 Levice

Členovia VV:

Klára Šípoš  predseda – štatutárny zástupca

Ing. Iveta Havettová  – tajomníčka

Timea Kissová –  hospodár

Bernadeta Megyesová – členka

Revízna komisia:

Monika Janúriková – predseda

Bernadeta Megyesová –  členka

Timea Kissová – členka


Žiacka rada

Pracuje pod vedením Ing. Gabriely Kováčovej.

Meno Trieda
David Coreni I. A
Silvester Gandžala I. B
Sofia Bogdanová, Eva Roštašová II. A
Tibor Paleček III. A
Martin Boócz, Bianka Havettová IV. A 
 

Výchovný poradca

Ing. Erika Šipőczová

Výchovné poradenstvo sa poskytuje každý utorok v čase od 8:55 – 9:40 h v kabinete ekonomiky na prvom poschodí.

Hlavné úlohy výchovného poradenstva sú zamerané na:

  • oblasť vzdelávania
  • oblasť výchovy
  • profesijnú orientáciu

Výchovný poradca vo svojej činnosti:

  • poskytuje individuálne konzultácie žiakom s problémami v osobnostnom vývine
  • pomáha riešiť problémy s učením
  • poskytuje informácie o možnostiach ďalšieho štúdia na vysokých školách
  • pre žiakov 3. ročníka poskytuje možnosť testov a psychologickej diagnostiky v oblasti profesionálnej orientácie
  • spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
  • pri sprostredkovaní informácii z trhu práce spolupracuje s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny
  • pravidelne aktualizuje informačný panel na nástenke školy, na ktorom sú informácie určené žiakom