Na stiahnutie

Vnútorný poriadok školy

Prihláška na DŠ

Prihláška na externé štúdium diaľkovou formou  – v študijnom odbore: 4210 M agropodnikanie formou diaľkového štúdia. Prihláška musí byť podaná do 31. mája príslušné roku.

Vzory žiadostí pre žiakov a rodičov:

tlačivo Žiadosť o poskytnutie štipendia

Prihláška na stravovanie

Školský internát – Žiadosť o prijatie

VZOR_-_ŽIADOSŤ_o_UVOĽNENIE_Z_VYUČOVANIA

  • podáva sa RŠ v prípade, ak neprítomnosť žiaka na vyučovaní bude trvať viac ako dva po sebe nasledujúce dni. V takomto prípade musí byť žiadosť doručená RŠ najmenej päť pracovných dní pred začiatkom predpokladanej neprítomnosti na vyučovaní s vedomím triedneho učiteľa. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní bez súhlasu RŠ, bude jeho absencia hodnotená ako neospravedlnená. Žiadosť je vybavená písomným vyjadrením RŠ, ktoré dáva na vedomie triednemu učiteľovi a žiadateľovi.
  • RŠ – riaditeľka školy

VZOR_-_ŽIADOSŤ_o_predĺženie_klasifikačného_obdobia

  • podáva sa RŠ v prípade, ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne  v prvom polroku alebo v riadnom termíne v druhom polroku školského roka. Žiadosť je vybavená vždy rozhodnutím RŠ.

VZOR_-_ŽIADOSŤ_o_povolenie_vykonať_opravnú_skúšku

  • podáva sa RŠ v prípade, že žiak dosiahol na konci druhého polroka školského roka najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov prospech nedostatočný. Žiadosť je vybavená vždy rozhodnutím RŠ.

VZOR_-_Žiadosť_o_oslobodenie__z_vyučovania_TELESNÁ_A_ŠPORTOVÁ_VÝCHOVA

  • podáva sa RŠ v prípade, že žiak zo zdravotných dôvodov na základe písomného odporúčania lekára nemôže absolvovať vyučovanie predmetu alebo nemôže vykonávať všetky telesné úkony spojené s vyučovaním predmetu. Žiadosť je vybavená vždy rozhodnutím RŠ

Vzory žiadostí o vydanie duplikátu školského tlačiva:

DUPLIKÁTY dokladov o ukončení

VZOR_-_ŽIADOSŤ_-_o_vystavenie_duplikátu_ročníkového_vysvedčenia

VZOR_-_ŽIADOSŤ_-_o_vystavenie_duplikátu_maturitného_vysvedčenia

  • duplikáty sú vystavené bezplatne
  • žiadosť musí byť vyplnená kompletne
  • prevzatia musí byť potvrdené vlastnoručným podpisom
  • v prípade straty maturitného vysvedčenia je možné duplikát vydať iba jedenkrát
  • lehota na vybavenie žiadosti je v zmysle registratúry do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti