Na stiahnutie

Prihláška na štúdium popri zamestnaní

Vzory žiadostí pre žiakov a rodičov

 • Žiadosť o predĺženie klasifikačného obdobia – podáva sa riaditeľke školy v prípade, ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku alebo v druhom polroku školského roka. Žiadosť je vybavená vždy rozhodnutím riaditeľky školy.
 • Žiadosť o povolenie vykonať opravnú skúšku – podáva sa riaditeľke školy v prípade, že žiak dosiahol na konci druhého polroka školského roka najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov prospech nedostatočný. Žiadosť je vybavená vždy rozhodnutím riaditeľky školy.
 • Žiadosť o oslobodenie od štúdia povinného vyučovacieho predmetu Telesná a športová výchova – podáva sa riaditeľke školy v prípade, že žiak zo zdravotných dôvodov na základe písomného odporúčania lekára nemôže absolvovať vyučovanie predmetu alebo nemôže vykonávať všetky telesné úkony spojené s vyučovaním predmetu. Žiadosť je vybavená vždy rozhodnutím riaditeľky školy.
 • Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania –  podáva sa riaditeľke školy v prípade, ak neprítomnosť žiaka na vyučovaní bude trvať viac ako dva po sebe nasledujúce dni. V takomto prípade musí byť žiadosť doručená riaditeľke školy najmenej päť pracovných dní pred začiatkom predpokladanej neprítomnosti na vyučovaní s vedomím triedneho učiteľa. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní v prípade nesúhlasu riaditeľky školy, bude jeho absencia hodnotená ako neospravedlnená. Žiadosť je vybavená písomným vyjadrením riaditeľky školy, ktoré dáva na vedomie triednemu učiteľovi a žiadateľovi.

Vzory žiadostí o vydanie duplikátu školského tlačiva

Duplikát školského tlačiva (vysvedčenie) alebo dokladu o získanom vzdelaní (maturitné vysvedčenie, absolventský diplom) je možné žiadateľovi vystaviť len na základe písomnej žiadosti. Žiadosť je potrebné doručiť na adresu školy:

 1. formou elektronickej pošty (žiadosť musí byť naskenovaná s originálnym podpisom žiadateľa)
 2. formou poštovej zásielky
 3. osobne na sekretariát školy
 • Žiadosť musí byť vyplnená kompletne.
 • Duplikáty školských tlačív sú vystavené bezplatne.
 • Duplikát maturitného vysvedčenia si žiadateľ prevezme osobne na sekretariáte školy. Prevzatie duplikátu maturitného vysvedčenia potvrdí vlastnoručným podpisom.
 • V prípade straty maturitného vysvedčenia je možné vydať duplikát vysvedčenia iba jedenkrát

Lehota na vybavenie žiadosti v zmysle registratúry školy: do 30 dní odo dňa doručenia.