O nás

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach (SOŠ PaSV Levice) patrí medzi najstaršie školy takéhoto typu na Slovensku. Bola založená v 19. stor. v Košiciach, kde pôsobila ako Vyššia hospodárska škola. V roku 1948 bola presťahovaná do Levíc. Škola je vyprofilovaná pre vzdelávanie odborníkov v oblasti poľnohospodárstva a agropodnikania a stala sa neodmysliteľnou súčasťou odborného vzdelávania v Nitrianskom kraji.

Škola od roku 2013 pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre agropodnikanie a rozvoj vidieka, čo nás zaväzuje vytvárať také materiálno-technické podmienky, aby naši absolventi po skončení školy mali nielen teoretické vedomosti, ale disponovali aj zručnosťami pre nové technologické postupy a vedeli sa uplatniť v praxi. Škola je vybavená modernou poľnohospodárskou technikou, vybudovanými dielňami. Máme ovocný sad, skleník, záhradu, kde žiaci získavajú skúsenosti s pestovaním ovocia a zeleniny. Máme zriadenú drobnú prevádzku pre spracovanie vypestovaných produktov. Odbornú prax a odborný výcvik žiaci vyšších ročníkov absolvujú priamo vo výrobných podnikoch.

Prostredníctvom projektov naši žiaci spoznávajú krajiny EÚ, ich podmienky a úroveň hospodárenia a poľnohospodárskeho školstva. V spolupráci s partnerskými školami v zahraničí majú žiaci možnosť absolvovať výmenné pobyty a stáže.

Sme členom Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Klimatickej aliancie, úzko spolupracujeme so Slovenským zväzom drobnochovateľov, Regionálnym združením vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska, so Zväzom ekologického poľnohospodárstva.

Škola má vlastnú autoškolu, kde žiaci počas štúdia získavajú vodičské oprávnenie pre skupinu B,T. Ďalej môžu absolvovať kurzy: poľovníctva, práce s krovinorezom, obsluhy mobilných kombajnov, samohybných mobilných rezačiek. V rámci celoživotného vzdelávania ponúkame certifikované vzdelávanie v oblasti farmárstvo a externé štúdium pre dospelých formou diaľkového štvorročného štúdia – končí maturitnou skúškou.

Ak máte záujem dozvedieť sa o škole viac môžete nás navštíviť, alebo volajte na tel. číslo: 036/ 6312463, 0905112120

Dokumenty na zverejnenie:

Zriaďovacia listina

Organizačná štruktúra v šk. r. 2021/2022