Ochrana osobných údajov

Informácie pre dotknutú osobu/zákonného zástupcu dotknutej osoby

v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len Nariadenie EÚ)

 

Prevádzkovateľ:

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Na lúkach 18, 934 03 Levice

IČO: 00162353

Zodpovedná osoba: Mária Tobiášová Kuzmová

Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@fanco.sk

Účel spracúvania osobných údajov. Pedagogická dokumentácia
Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa, zákonní zástupcovia detí a žiakov, sprostredkovatelia, MŠVVaŠ SR (poskytovanie dát do RIS – rezortného informačného systému), NÚCEM, Školské výpočtové strediská, CPPPaP podľa príslušnosti žiaka, ÚPSVaR podľa sídla prevádzkovateľa a príslušnosti žiaka, špeciálno-pedagogické centrum podľa príslušnosti žiaka, poisťovňa pre úrazové poistenie a zodpovednosť za škodu, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, orgány činné v trestnom konaní a iným oprávneným subjektom, podľa osobitných zákonov.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 60 rokov od narodenia žiaka
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.
Účel spracúvania osobných údajov. Personálna a mzdová agenda
Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa, sprostredkovatelia, poskytovateľ webového priestoru, webhostingových služieb, externý správca APV, poskytovateľ služieb BOZP a PO, dodávateľ služieb PZS, ďalej Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, MŠVVaŠ SR, zriaďovateľ prevádzkovateľa, súdy a orgány činné v trestnom konaní, exekútori, zástupcovia zamestnancov, odborová organizácia, banky, poisťovne, v ktorých sú zamestnanci poistení a iné oprávnené subjekty, podľa osobitných zákonov.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. Podklady pre zostavenie miezd 5 rokov.
Výplatné listiny 5 rokov.
Prihlasovanie/odhlásenia/ zdrav.a soc.poist.10rokov.
Daňové výkazy 10 rokov.
Osobný spis zamestnanca 70 rokov od narodenia.
Dochádzka 3 roky.
Mzdové listy 50 rokov.
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.

 

Účel spracúvania osobných údajov. Prijímacie konania
Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa, zákonní zástupcovia žiakov, Školské výpočtové stredisko, konkrétna základná škola.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 10 rokov
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.

 

Účel spracúvania osobných údajov. Stredoškolské štipendiá
Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby, zákonní zástupcovia žiakov, ÚPSVaR, Centrum vedecko-technických informácií (bývalé UIPŠ).
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 5 rokov
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.

 

Účel spracúvania osobných údajov. Nájomné zmluvy
Právny základ spracúvania. Zmluva – čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby, účastníci zmluvného vzťahu.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 10 rokov
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

 

Účel spracúvania osobných údajov. Internetové stránky školy
Právny základ spracúvania. Oprávnený záujem prevádzkovateľa – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Oprávnený záujem, ak je právnym základom pre daný účel spracúvania. Oprávneným záujmom je šírenie dobrého mena školy, informovanie o činnosti a akciách školy, o živote na škole, získavanie nových žiakov a študentov.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa. Poskytovateľ internetovej stránky alebo webhostingového priestoru, na ktorom je daná internetová stránka s dátami prevádzkovaná.
Poskytovateľ služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, US.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. Počas celej doby trvania účelu.
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na dosiahnutie účelu – oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

 

Účel spracúvania osobných údajov. Agenda autoškoly
Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa, skúšobný komisár, ktorým je policajt z dopravného inšpektorátu, Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný dopravný inšpektorát polície.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 5 rokokv
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.

 

Účel spracúvania osobných údajov. Evidencia stravníkov v jedálni
Právny základ spracúvania. Zmluva – čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 10 rokov
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

 

Účel spracúvania osobných údajov. Účtovná agenda
Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby, daňový úrad.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 10 rokov
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.

 

Účel spracúvania osobných údajov. Registratúrny denník
Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, iný oprávnený subjekt.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 10 rokov
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.

 

Účel spracúvania osobných údajov. Registratúrne stredisko
Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa, Sociálna poisťovňa (vydávanie potvrdení, výpisov, odpisov z osobných spisov zamestnancov), iný oprávnený subjekt (napr. štátne orgány, obec, samosprávny kraj, polícia, súd), dotknutá osoba, o ktorej osobné údaje ide, blízka osoba, ak dotknutá osoba už nežije alebo iná osoba, ktorá sprístupnením údajov o dotknutej osobe chráni svoje práva alebo právom chránené záujmy.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 10 rokov
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.

 

Účel spracúvania osobných údajov. Vývesné tabule a nástenky, tablá v škole
Právny základ spracúvania. Oprávnený záujem prevádzkovateľa – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Oprávnený záujem, ak je právnym základom pre daný účel spracúvania. Oprávneným záujmom je šírenie dobrého mena školy, informovanie o činnosti a akciách školy, o živote na škole, získavanie nových žiakov a študentov.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. Počas celej doby trvania účelu.
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na dosiahnutie účelu – oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

 

Účel spracúvania osobných údajov. Kniha príchodov a odchodov
Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 10 rokov
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.

 

Účel spracúvania osobných údajov. Sťažnosti
Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby, účastníci konania, iný zákonom oprávnený subjekt.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 5 rokov
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.

 

Účel spracúvania osobných údajov. Rozhodnutia RŠ
Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa, zákonní zástupcovia detí a žiakov, školy, ktorým sa oznamuje, že žiak bol prijatý, školy pri zmene školy žiaka a iným oprávneným subjektom.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 10 rokov
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.

 

Účel spracúvania osobných údajov. Zahraničné stáže (ERASMUS+)
Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa, zákonní zástupcovia detí a žiakov, školy, ktorým sa oznamuje, že žiak bol prijatý, školy pri zmene školy žiaka a iným oprávneným subjektom.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 10 rokov
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.

 

Účel spracúvania osobných údajov. Agenda odbornej praxe
Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa, zákonní zástupcovia žiakov, organizácie, v ktorých prax prebieha.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 10 rokov
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.

 

Účel spracúvania osobných údajov. Kniha návštev na vrátnici
Právny základ spracúvania. Oprávnený záujem prevádzkovateľa – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Oprávnený záujem, ak je právnym základom pre daný účel spracúvania. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je zabezpečenie bezpečnosti žiakov, zamestnancov a iných FO pred vstupom neoprávnených alebo nebezpečných osôb.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 5 rokov
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na dosiahnutie účelu – oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

 

Účel spracúvania osobných údajov. Evidencia ubytovaných v školskom internáte
Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa, cudzinecká polícia.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 5 rokov
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.

 

Účel spracúvania osobných údajov. Evidencia návštev na internáte
Právny základ spracúvania. Oprávnený záujem prevádzkovateľa – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Oprávnený záujem, ak je právnym základom pre daný účel spracúvania. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je zabezpečenie bezpečnosti ubytovaných žiakov, študentov a iných FO pred vstupom neoprávnených alebo nebezpečných osôb.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 5 rokov
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na dosiahnutie účelu – oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

 

Účel spracúvania osobných údajov. Oprávnené osoby
Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa, zodpovedná osoba prevádzkovateľa.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 5 rokov
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.

 

Účel spracúvania osobných údajov. Plnenie povinných preventívnych opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.
Právny základ spracúvania. Plnenie úlohy vo verejnom záujme – čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa, UVZ.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. Počas trvania účelu.
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie úloh vo verejnom záujme daným prevádzkovateľovi.

 

Účel spracúvania osobných údajov. Overenie oprávnenia na vstup do vnútorných a vonkajších priestorov škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa osobitného predpisu (ďalej len „škola“) predložením k nahliadnutiu dokladu preukazujúceho, že sa na dotknutú osobu nevzťahuje zákaz vstupu do vnútorných a vonkajších priestorov.
Právny základ spracúvania. Plnenie úlohy vo verejnom záujme – čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa, UVZ.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. Počas trvania účelu.
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie úloh vo verejnom záujme daným prevádzkovateľovi.

 

Účel spracúvania osobných údajov. Evidencia k europrojektom a štátnym projektom
Právny základ spracúvania. „Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Úlohy realizované vo verejnom záujme – čl. 6 ods. 1 písm. e)“

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnené osoby prevádzkovateľa, MŠVVaŠ SR, Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ a iné osoby určené zákonom.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 10 rokov
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie úloh vo verejnom záujme daným prevádzkovateľovi alebo ide o zákonnú povinnosť.

 

Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na:

 

 • prístup k osobným údajom (článok 15),

(prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)

 • opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16),
 • výmaz osobných údajov – právo na zabudnutie (článok 17),
  • zverejnené OU,
  • nepotrebné OU,
  • nezákonne spracúvané OU,
  • OU spracúvané na účely priameho marketingu,
  • OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania,
  • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných:
   • pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
   • spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov,
  • obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),
   • počas opravy nesprávnych údajov,
   • počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby,
   • ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania,
   • ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
  • prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20)
   • pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou,
   • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  • namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21),
   • pri spracúvaní pre potreby verejného záujmu,
   • výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
   • oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ak prevádzkovateľ bude pokračovať v spracúvaní, poskytne odôvodnenie,
   • pri spracúvaní na účely priameho marketingu – prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie.

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.

Dotknutá osoba prehlasuje, že sa s týmito informáciami oboznámila.

ých údajov na zodpovednaosoba@fanco.sk alebo telefonicky 0948/481 668.