Informácie podľa zákona
o slobodnom prístupe k informáciám (211/2000 Z. z.).
V právnych vzťahoch vystupuje organizácia vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 314/2008 Z.z. o stredných školách a o zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania .
Miesto a spôsob získania informácií a podania žiadostí o informácie
( § 14 zákona č. 211/2000 ):
- písomne
- osobne
- telefonicky         Kontaktné údaje
- faxom
- prostredníctvom internetu (E-mail)
Čas získavania informácií :  - pracovné dni od 7.30 do 15.30
Postup pri vybavovaní žiadostí o informácie:
a) prijatie žiadosti a zápis do osobitného protokolu
b) postúpenie žiadosti kompetentnej osobe
c) posúdenie možného obmedzeného prístupu
d) vybavenie žiadosti v zákonnej lehote
Spoplatňovanie úkonov pri realizácii prístupu k informáciám:
Materiálové poplatky
Rozmnožovanie - 1strana ČB 0,07 €    (2,- Sk)
Informácia na diskete - 1 ks 0,50 €    (15,- Sk)
Informácia poskytnutá faxom 0,18 €    (5,50 Sk)
Inf. žiadaná faxom - 1 strana 0,02 €    (0,60 Sk)
Obálka na disketu 0,18 €    (5,50 Sk)
Obálka A6 1 ks 0,02 €    (0,50 Sk)
Obálka A5 1 ks 0,03 €    (1,- Sk)
Obálka A4 1 ks 0,07 €    (2,- Sk)
Poštová poukážka 0,01 €    (0,20 Sk)
Poštové poplatky
Platné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty
Telefónne poplatky
Platné podľa cenníka Slovenských telekomunikácií

Úhrada materiálových nákladov podľa sadzobníka sa uskutoční
pred vybavením žiadosti.


Použitý konverzný kurz: 1 € = 30,126 Sk