AgroPuzzle

Projekt Leonardo AgroPuzzle I

Projekt Leonardo AgroPuzzle, Puzzle pre agropodnikateľa podnikajúceho trvalo udržateľným spôsobom, spojil stredné školy a občianske združenie z piatich európskych krajín. Na projekte, ktorého koordinátorom bola naša škola, spolupracovali partneri z Českej republiky, Francúzska, Grécka, Poľska a Slovenska. V projekte partnerstva sme sa venovali témam tvorby podnikateľského zámeru v oblasti cestovného ruchu, ktoré súvisia s návštevou turistov na miestach kultúrneho bohatstva reprezentovaného pamiatkami UNESCO, prírodného bohatstva v územiach siete Natura 2000 a prírode blízkeho pohľadu na rozvoj poľnohospodárstva a krajiny. Cieľom bolo ukázať žiakom a učiteľom rôzne možnosti podnikania v agroturistike v partnerských krajinách a porovnať ich.

Projekt Leonardo AgroPuzzle odštartoval v októbri 2010 a trval dva roky. Okrem stretnutí partnerov v každej zapojenej krajine sa projekt skladal aj z čiastkových úloh: tvorivých dielní a kurzu IKT. U nás boli tvorivé dielne zamerané na prácu s prírodným materiálom, čo je vhodný doplnok pre agro-podnikanie. Ďalšou čiastkovou úlohou bol kurz informačných a komunikačných technológií, ktoré sú dnes neoddeliteľnou súčasťou každého úspešného podnikateľa. Náš kurz bol zameraný na spracovávanie fotografií a videozáznamu. Rovnaké čiastkové úlohy riešili aj naši európsky partneri.

Výstupom projektu sú vytvorené študijné materiály pre odborné predmety súvisiace s manažmentom, turistikou na vidieku, službách v agroturistike ale aj pre výučbu cudzích jazykov. Nezanedbateľným prínosom projektu bolo vzájomné spoznávanie sa európskych národov, prehlbovanie spolupráce a rozvoj jazykových zručností. Všetky výstupy sú prístupné na spoločnej projektovej web-stránke: agropuzzle.eu.

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto stránka reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.


Projekt Leonardo AgroPuzzle II

Projekt Agropuzzle II je pokračovaním Puzzle pre podnikateľov v poľnohospodárstve, ktoré je súčasťou služieb agrobiznisu v agrokultúre založených na moderných trendoch ale aj tradíciách. Projekt dopĺňa a pokračuje v predchádzajúcom projekte, ktorý obidve strany, účastníci aj verejnosť zhodnotili ako veľmi potrebný a výhodný pre vzdelávanie a skúsenosti v oblasti poľnohospodárstva a agroturizmu.

Druhý AgroPuzzle napomáha pochopiť ako fungujú rôzne typy podnikov, akým problémom musia čeliť, čo je dôležité pre poľnohospodárstvo a agrobiznis, a ukazuje spôsob trvalo udržateľného rozvoja a podpory zdravého životného štýlu.

Hlavnou témou projektu bolo porovnanie rôznych tradičných druhov poľnohospodárskeho podnikania s ohľadom na udržateľosť života. Zamerali sme sa na nasledujúce oblasti medzi rôznymi sektormi poľnohospodárskej práce a činnosti: ovocinárstvo, včelárstvo, zelené podnikanie, miestny rozvoj s typickými miestnymi produktmi (vrátane porovnania farmárskych trhov a supermarketov).

Cieľom partnerstva je spoločný rozvoj užitočných zdrojov pre obohatenie vzdelávacích a propagačných aktivít. Ďalším cieľom partnerstva je stretnutie účastníkov s cieľom zabezpečiť ďalšiu spoluprácu a komunikáciu v cudzom jazyku. Viac o projekte na spoločnej stránke agropuzzle2.eu.