Aktívny farmár

Projekt Aktívny farmár I

Našej škole sa podarilo uspieť vo výberovom konaní na projekty modernizácie Centier odborného vzdelávania a prípravy v tretinovom systéme, kde poskytli finančné prostriedky ministerstvo školstva, zriaďovateľ a zástupcovia zamestnávateľov – v našom prípade poľnohospodárske subjekty.

Takýmto spôsobom sme realizovali jednotlivé časti projektu, v ktorom sa kladie hlavný dôraz na vytvorenie podmienok pre budúceho aktívneho farmára v jeho práci. Využili sme podmienky, ktoré naša škola má a spojili sme časti sadu – skleníka a učební v jeden učebný a praktický celok.

Aplikovaná kvapková závlaha umožní regulovať dodávky vody aj v nepriaznivom počasí. Rôzne druhy založenia sadu umožnia žiakom pozorovania a porovnávania. Systém závlahy je inštalovaný aj v skleníku. Všetky rastlinné zvyšky naďalej spracovávame v kompostoviskách, takže takýmto spôsobom pripravujeme kvalitné organické hnojivo.

Všetky tieto časti budú ďalej spracované do vzdelávacích podkladov na jednotlivé vyučovacie hodiny. Takýmto spôsobom bude skvalitnené vyučovanie odborných predmetov na interaktívnych tabuliach v moderných učebniach. IKT technológie je možné využívať aj pri skvalitnení práce agronómov a ich hľadaní vhodných osevných postupov, dávok hnojenia a všetkých pracovných postupov potrebných pri pestovaní poľnohospodárskych plodín. Programové vybavenie, ktoré teraz využívajú podniky a pestovatelia umožnia našim študentom vytvoriť si podmienky pre získanie zručností potrebných pre prax.
Všetky informácie budeme ponúkať aj účastníkov školení a vzdelávacích modulov v oblasti farmárstva, ktoré máme v ponuke centra odborného vzdelávania a prípravy pri našej škole.

Výsadba a prvé vyučovacie hodiny

Interaktívna odborná učebňa

Zakúpená technika


Projekt Aktívny farmár II

Už druhý projekt Aktívneho farmára je úspešne za nami.  Podtitul projektu „modernizovaný, inteligentný, kreatívny“ vyjadruje hlavné ciele projektu.

V rámci projektu sme zakúpili modernú GPS sústavu pre navigáciu nového školského traktora. Žiaci sa týmto spôsobom môžu oboznámiť s najnovšími trendmi v poľnohospodárstve. O presné obrábanie vďaka GPS a služby školského traktora majú záujem aj poľnohospodári z okolia. Žiaci sa tak v rámci svojej praktickej prípravy podieľajú na poľných prácach priamo v reálnych podmienkach poľnohospodárskych podnikov z regiónu.

Ďalšou časťou projektu Aktívny farmár bolo zriadenie prevádzky na spracovanie prvotných poľnohospodárskych produktov priamo na škole. V rámci projektu bola zakúpená moderná technológia na spracovanie rastlinných aj živočíšnych produktov. Žiaci si tak vyskúšajú výrobu syra, jogurtov, sušeného ovocia, džemov, omáčok, ovocných štiav ďalších produktov. Zužitkujú plodiny, ktoré pestujú na školskom cvičnom pozemku a zároveň sa naučia ako finalizovať produkty. Finalizácia produktov a ich predaj koncovému spotrebiteľovi je trend rozšírený v celej Európe.

Vďaka projektu Aktívny farmár sa žiaci môžu lepšie pripraviť na svoje budúce povolanie a získať nové pohľady na možnosti uplatnenia sa v poľnohospodárstve a na vidieku. Projekt finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj, Ministerstvo školstva ako aj samotní poľnohospodári z regiónu. Podpora regionálnych agropodnikateľov je znakom, že škole veria a že škola je schopná pre nich pripraviť kvalitných pracovníkov.

Nový školský traktor CLAAS

aktivnyfarmar_10
Kurz spracovania mlieka
Výroba džemu
Spracovanie rastlinných produktov