Služby

Autoškola

Žiaci vyšších ročníkov vybraných odborov získajú vodičské oprávnenie so zľavou na traktor a na osobný automobil. Za úhradu si môžu rozšíriť vodičské oprávnenie na skupiny A1, B, T.


Školský internát

Žiaci majú možnosť ubytovať sa v domove mládeže priamo susediacom so školou. Ubytovaní žiaci majú k dispozícii kuchynku, žiacku knižnicu, klubovňu s TV, telocvičňu a rôzne záujmové krúžky.

Kontakt: Mgr. Timea Graňová, vedúca vychovávateľka, 036/622 22 74.

Žiadosť o prijatie žiaka do školského internátu

Dôležité informácie pre rodičov


Školská jedáleň

Žiaci sa môžu stravovať v školskej jedálni. Pre žiakov ubytovaných v internáte ponúkame celodennú stravu.

Kontakt: Darina Pirošová, vedúca, 0907 754 174, sj.sospasvlevice@gmail.com

Jedálny lístok

Prihláška na stravu


Poľovníctvo a životné prostredie

Úlohou predmetu Poľovníctvo a životné prostredie je poskytnúť žiakom najdôležitejšie poznatky o úlohách poľovníctva v súčasných ekologických podmienkach, o poľovníckych predpisoch, o biológii a poľovníckej charakteristike zveri, o opatreniach v starostlivosti o zver a jej životné prostredie a o loveckom strelectve.

Osvojené učivo v predmete Poľovníctvo a životné prostredie, spolu s osvojeným učivom z biológie a ekológie a ostatných odborných predmetov uľahčuje absolventom vykonať aj vyššie poľovnícke skúšky po absolvovaní predpísanej poľovníckej praxe.

Voliteľný predmet Poľovníctvo a životné prostredie môže byť zaradený do učebného plánu v 3. alebo v 4. ročníku. Absolventi poľnohospodárskych škôl odboru agropodnikanie, pracujúci v poľnohospodárstve a službách, majú najlepšie predpoklady pre riešenie úprav životného prostredia zveri a na vykonávanie všestrannej ochrany zveri, ale aj na riadenie hospodárenia na pozemkoch poľnohospodárskeho hospodárstva.