Štúdium

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach poskytuje vzdelanie v oblasti farmárstva, poľnohospodárskej mechanizácie, agroturistiky, poľnohospodárskeho manažmentu a bioenergetiky.

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program – učebný odbor (3-ročný)

Škola má výborné predpoklady na zabezpečenie prípravy kvalitných odborníkov. Vyplýva to s jej viac ako 60 ročnej tradície pričom zárukou je plne kvalifikovaný pedagogický zbor. Okrem klasických učební sú v škole k dispozícii odborné učebne a laboratóriá pre vyučovanie cvičení z odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetov. Ide najmä o učebne mechanizácie, písania na stroji, informatiky alebo motorových vozidiel. Pre vyučovanie telesnej výchovy slúži telocvičňa a športový areál priliehajúci k škole. Kvalitu školy podčiarkujú fakty, že v minulom roku bola zamestnávateľmi ohodnotená ako najlepšia stredná odborná škola v kraji, získala cenu MŠVVaŠ SR, NSK a Iuventy za podporu neformálneho vzdelávania alebo, že sa naši žiaci umiestnili na popredných priečkach celoslovenských odborných súťaží.

SOŠ PaSV Levice sa pravidelne zapája do rôznych projektov na národnej i medzinárodnej úrovni. Pracujeme na projektoch s témou poľnohospodárstva, agroturistiky, udržateľného hospodárenia, ochrany životného prostredia a kompostovania.

 • Prijímacie pohovory pre šk. rok 2022/2023

  1. Tlačivo 056 – Prihláška na vzdelávanie v strednej škole (doplnené miesto narodenia, duálne vzdelávanie): https://edicnyportal.iedu.sk/Forms
  2. Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy (doplnenie prílohy č. 3 – Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní; vyhlásením rodičia po vzájomnej dohode môžu určiť toho zákonného zástupcu, koho podpis bude stačiť na všetkých podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania na strednej škole, na ktorú žiak podáva prihlášku): https://www.minedu.sk/data/att/21824.docx

  Plán výkonov pre šk. rok 2022/2023

  Kód odboru Názov odboru Najvyšší počet žiakov určený po úprave MŠVVaŠ SR
  2940M05 potravinárstvo – spracúvanie mlieka 8
  4210M04 agropodnikanie – farmárstvo 22
  4210M08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment 7
  4243M mechanizácia pôdohospodárstva 16
  4561H01 poľnohospodár – mechanizácia 10
  4561H02 poľnohospodár – farmárstvo 7

  Dôležité termíny:

  Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

  Harmonogram  k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2022/2023

  Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ.

  do 20.3.2022

  Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

  6.4.2022 a 7.4.2022

  Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. Po dodaní výsledkov T9 z NÚCEMu do ŠVS je možné opakovane vyžiadať informácie o prihlásených žiakoch aj s výsledkami T9.

  od 19.4.2022

  Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ – náhradný termín.

  21.4.2022 a 22.4.2022

  Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch vrátane výsledkov T9 prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. SŠ, ktoré nepoužívajú program PS, si stiahnu výsledky zo stránky testovanie.iedu.sk

  od 2.5.2022

  1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

  2.5. – 3.5.2022

  1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

  9.5. – 10.5.2022

  RÚŠS, SK

  Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok (aj talentové odbory)

  od 16.5.2022

  ŠVS

  ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta.

  od 16.5.2022

  Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

  18.5.2022

  Zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov ako export z programu PS. Na portáli webu ŠVS zadajú informácie o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta.

  do 27.5.2022

  ŠVS

  Spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok.

  do 3.6.2022

  Zverejní konanie druhého kola

  do 6.6.2022

  ŠVS

  Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

  8.6.2022

  2. kolo prijímacích skúšok.

  21.6.2022

  RÚŠS, SK

  Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok.

  od 22.6.2022

  Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise.

  do 30.6.2022

  ŠVS

  Spracovanie výsledkov 2. kola prijímacích skúšok.

  do 30.6.2022

  Prijímacie pohovory pre školský rok 2022/2023

  Študijný odbor

  • 4210M04 agropodnikanie – farmárstvo
  • 4210M08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment
  • 4243M mechanizácia pôdohospodárstva

  Uchádzači budú prijatí po vykonaní PS z predmetov SJL a BIO. Ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 80% v každom vyučovacom predmete samostatne bude prijatý na štúdium bez prijímacích skúšok.

  • 2940M05 potravinárstvo – spracúvanie mlieka

  Uchádzači budú prijatí po vykonaní PS z predmetov SJL a CHEM. Ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 80% v každom vyučovacom predmete samostatne bude prijatý na štúdium bez prijímacích skúšok.

  Bez prijímacieho  pohovoru pre školský rok 2022/2023

  Učebný odbor

  • 4561H01 poľnohospodár – mechanizácia
  • 4561H02 poľnohospodár – farmárstvo

  Uchádzači budú prijatí na základe podanej prihlášky bez PS. Žiakov prijímame v počte do naplnenia plánu výkonov pre školský rok 2022/2023. Rozhodnutie o prijatí bez prijímacej skúšky bude zaslané zákonnému zástupcovi uchádzača najneskôr do 25. apríl 2022.

  Externé – diaľkové štúdium – 4- ročný študijný odbor s maturitou

  • 4210M04 agropodnikanie – farmárstvo

  Uchádzači budú prijatí na základe podanej prihlášky bez PS. Prihlášky sa podávajú najneskôr do 29.mája 2022.

  Pre viac informácií:

  Ponúkame tiež možnosť štúdia popri zamestnaní v študijnom odbore 4210 6 agropodnikanie vo forme diaľkového štúdia. Prihlášku nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Orba v reálnych podmienkachNový školský traktor CLAAS