Štúdium

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach poskytuje vzdelanie v oblasti farmárstva, poľnohospodárskej mechanizácie, agroturistiky, poľnohospodárskeho manažmentu a bioenergetiky.

Škola má výborné predpoklady na zabezpečenie prípravy kvalitných odborníkov. Vyplýva to s jej viac ako 60 ročnej tradície pričom zárukou je plne kvalifikovaný pedagogický zbor. Okrem klasických učební sú v škole k dispozícii odborné učebne a laboratóriá pre vyučovanie cvičení z odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetov. Ide najmä o učebne mechanizácie, písania na stroji, informatiky alebo motorových vozidiel. Pre vyučovanie telesnej výchovy slúži telocvičňa a športový areál priliehajúci k škole. Kvalitu školy podčiarkujú fakty, že v minulom roku bola zamestnávateľmi ohodnotená ako najlepšia stredná odborná škola v kraji, získala cenu MŠVVaŠ SR, NSK a Iuventy za podporu neformálneho vzdelávania alebo, že sa naši žiaci umiestnili na popredných priečkach celoslovenských odborných súťaží.

SOŠ PaSV Levice sa pravidelne zapája do rôznych projektov na národnej i medzinárodnej úrovni. Pracujeme na projektoch s témou poľnohospodárstva, agroturistiky, udržateľného hospodárenia, ochrany životného prostredia a kompostovania.

Ponúkame 4-ročné študijné odbory ukončené maturitou.

Študijné odbory (4-ročné, maturita)

  • agropodnikanie (kód 42 10 M04)
  • podnikateľ pre rozvoj vidieka (kód 4553K)

 

Školský vzdelávací program

 

Podrobné informácie o možnostiach štúdia v školskom roku 2017/2018 nájdete tu.

 

Prázdniny 2017 – 2018

Ponúkame tiež možnosť štúdia popri zamestnaní v študijnom odbore 4210 6 agropodnikanie vo forme diaľkového štúdia. Prihlášku nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Celý vyučovací proces je prepojený s praktickou výučbou. Naši žiaci absolvujú prax v školskom Stredisku odbornej praxe alebo priamo u farmárov na poľnohospodárskych podnikoch.

Revitalizovaný ovocný sad

Orba v reálnych podmienkach

Školské hospodárstvo

Produkty žiakov

Syr

Kurz spracovania mlieka

Výrobky žiakov

Nový školský traktor CLAAS