Štúdium

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach poskytuje vzdelanie v oblasti farmárstva, poľnohospodárskej mechanizácie, agroturistiky, poľnohospodárskeho manažmentu a bioenergetiky.

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program – učebný odbor (3-ročný)

Škola má výborné predpoklady na zabezpečenie prípravy kvalitných odborníkov. Vyplýva to s jej viac ako 60 ročnej tradície pričom zárukou je plne kvalifikovaný pedagogický zbor. Okrem klasických učební sú v škole k dispozícii odborné učebne a laboratóriá pre vyučovanie cvičení z odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetov. Ide najmä o učebne mechanizácie, písania na stroji, informatiky alebo motorových vozidiel. Pre vyučovanie telesnej výchovy slúži telocvičňa a športový areál priliehajúci k škole. Kvalitu školy podčiarkujú fakty, že v minulom roku bola zamestnávateľmi ohodnotená ako najlepšia stredná odborná škola v kraji, získala cenu MŠVVaŠ SR, NSK a Iuventy za podporu neformálneho vzdelávania alebo, že sa naši žiaci umiestnili na popredných priečkach celoslovenských odborných súťaží.

SOŠ PaSV Levice sa pravidelne zapája do rôznych projektov na národnej i medzinárodnej úrovni. Pracujeme na projektoch s témou poľnohospodárstva, agroturistiky, udržateľného hospodárenia, ochrany životného prostredia a kompostovania.

Prijímacie pohovory pre školský rok 2021/2022

Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022

Harmonogram  k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2021/2022 v súlade s rozhodnutím ministra z 26. 1. 2021  – https://sosmis.sk/novastranka/wp-content/uploads/2014/10/rozhodnutie-ministra-26.1.2021.pdf

 • do  2. 2021– termín zverejnenia podmienok prijatia na štúdium v SŠ
 • do  4. 2021 – termín doručenia prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka  riaditeľovi ZŠ na všetky odbory
 • do  4. 2021– termín odoslania prihlášok riaditeľom ZŠ  na SŠ
 • 5. 2021 (podľa potreby aj4. 5. 2021) –  1. termín prijímacích skúšok
 • 5. 2021(podľa potreby aj 11. 5. 2021)– 2. termín prijímacích skúšok
 • do 20. 5. 2021 – riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí uchádzačov, zverejní zoznam uchádzačov a zašle rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí
 • do 25. 5. 2021 – termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium
 • 6.2021 – 2. kolo prijímacích skúšok

Prijímacie pohovory pre školský rok 2021/2022

Študijný odbor

 • 4210M04 agropodnikanie – farmárstvo
 • 4210M08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment
 • 4243M mechanizácia pôdohospodárstva

Uchádzači budú prijatí po vykonaní PS z predmetov SJL a BIO.

 • 2940M05 potravinárstvo – spracúvanie mlieka

Uchádzači budú prijatí po vykonaní PS z predmetov SJL a CHEM.

 Bez prijímacieho  pohovoru pre školský rok 2021/2022

Učebný odbor

 • 4561H01 poľnohospodár – mechanizácia

Uchádzači budú prijatí na základe podanej prihlášky bez PS.

Externé – diaľkové štúdium – 4- ročný študijný odbor s maturitou

 • 4210M04 agropodnikanie – farmárstvo

Uchádzači budú prijatí na základe podanej prihlášky bez PS. Prihlášky sa podávajú najneskôr do 31. mája 2021.

Pre viac informácií:

Ponúkame tiež možnosť štúdia popri zamestnaní v študijnom odbore 4210 6 agropodnikanie vo forme diaľkového štúdia. Prihlášku nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Celý vyučovací proces je prepojený s praktickou výučbou. Naši žiaci absolvujú prax v školskom Stredisku odbornej praxe alebo priamo u farmárov na poľnohospodárskych podnikoch.

Orba v reálnych podmienkachNový školský traktor CLAAS