Štúdium

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach poskytuje vzdelanie v oblasti farmárstva, poľnohospodárskej mechanizácie, agroturistiky, poľnohospodárskeho manažmentu a bioenergetiky.

Školský vzdelávací program

Škola má výborné predpoklady na zabezpečenie prípravy kvalitných odborníkov. Vyplýva to s jej viac ako 60 ročnej tradície pričom zárukou je plne kvalifikovaný pedagogický zbor. Okrem klasických učební sú v škole k dispozícii odborné učebne a laboratóriá pre vyučovanie cvičení z odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetov. Ide najmä o učebne mechanizácie, písania na stroji, informatiky alebo motorových vozidiel. Pre vyučovanie telesnej výchovy slúži telocvičňa a športový areál priliehajúci k škole. Kvalitu školy podčiarkujú fakty, že v minulom roku bola zamestnávateľmi ohodnotená ako najlepšia stredná odborná škola v kraji, získala cenu MŠVVaŠ SR, NSK a Iuventy za podporu neformálneho vzdelávania alebo, že sa naši žiaci umiestnili na popredných priečkach celoslovenských odborných súťaží.

SOŠ PaSV Levice sa pravidelne zapája do rôznych projektov na národnej i medzinárodnej úrovni. Pracujeme na projektoch s témou poľnohospodárstva, agroturistiky, udržateľného hospodárenia, ochrany životného prostredia a kompostovania.

V školskom roku 2020/2021 SOŠ PaSV v Leviciach otvára podľa plánu výkonov:

 

Študijné odbory – kombinovaná trieda s možnosťou výberu odboru:

 4210M04 agropodnikanie – farmárstvo   

 4210M08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment   

4243 M      mechanizácia pôdohospodárstva   

Uchádzači budú prijatí po vykonaní prijímacej skúšky z predmetov:  Slovenský jazyk a literatúra a Biológia.

 

Učebné odbory – kombinovaná trieda s možnosťou výberu odboru:

 4561H01 poľnohospodár – mechanizácia   

Uchádzači budú prijatí na základe podanej prihlášky bez PS

Oznam – Prijímacie konanie – koronavírus

Kritériá PS 20-21

Okruhy_Biológia 2020

Okruhy  SJL  2020

 

Prázdnin 2018/2019, 2019/2020

Ponúkame tiež možnosť štúdia popri zamestnaní v študijnom odbore 4210 6 agropodnikanie vo forme diaľkového štúdia. Prihlášku nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Celý vyučovací proces je prepojený s praktickou výučbou. Naši žiaci absolvujú prax v školskom Stredisku odbornej praxe alebo priamo u farmárov na poľnohospodárskych podnikoch.

 

Orba v reálnych podmienkachNový školský traktor CLAAS